Nastava za odrasle

Odrasli polaznici mogu se upisati na individualnu nastavu. Časovi se održavaju u vreme koje odgovara i polazniku i predavaču, a dinamika nastave će zavisiti od vremena, mogućnosti i potreba polaznika.

Neophodno je testiranje pre početka nastave radi utvrđivanja tačnog nivoa znanja polaznika kao i radi definisanja specifičnih potreba i prilagođavanja nastave potrebama polaznika.

U toku nastave rade se četiri testa kojima se dobija slika o napredovanju polaznika, a po završetku kursa radi se završni ispit koji testira sve jezičke veštine (pismeni deo koji testira gramatiku i vokabular kao i sposobnost pismenog izražavanja, test slušanja i razumevanja govora, i usmeni deo koji testira sposobnost adekvatne upotrebe jezika i komunikacije na stranom jeziku).

Po položenom završnom ispitu polaznici dobijaju sertifikat o postignutom nivou znanja, sa oznakom evropskog nivoa.

Sve detaljne informacije možete dobiti posetom školi ili pozivom na jedan od brojeva telefona.